Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante datorate bugetelor locale al Municipiului Brașov

Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante  la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale al Municipiului Brașov

Art I. 

Sfera de aplicare

    (1)  Prezenta Hotărȃre se aplică pentru toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, cu restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, către bugetul local al Municipiului Brașov;

    (2)  În sensul prezentei Hotărȃri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

    a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal ca urmare a unei inspecţii fiscale .

    c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

    d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

  e) facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol îşi menţine valabilitatea şi în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

    (3)  Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

    a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

    b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (4)  Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

    (5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Art. II

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

    Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzile, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de municipiul Brașov, prin Directia Fiscala Brasov se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

    b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de Directia Fiscala Brasov cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

    c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 30.09.2020  inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

   d) Accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu fac obiectul hotărârii.

  ART. III

    Cererea de anulare a accesoriilor

    (1)  Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Director executiv : Marian Mihăiță Voinescu       

Șef Serviciul Juridic: Puia Sorin Daniel

Șef Serviciu Stabilire Impozite, Taxe Alte Venituri Persoane Fizice: Chelariu Anca Dana

Serviciul Stabilire Impozite Taxe Alte Venituri Persoane Juridice si Control Fiscal: Dobre Lucian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.