Casa de Cultură Făgăraș angajează îngrijitor G/M – 1 post

Casa Municipală de Cultură Făgăraș cu sediul în localitatea Făgăraş, str. Mihai Viteazul, nr. 1, judeţul Braşov, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de îngrijitor G/M – 1 post.

Concursul se organizează  în conformitate cu H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice prin includerea modificărilor şi completărilor ulterioare.

Condiții generale de participare la concurs pentru ocuparea postului Îngrijitor G/M , conform TITLULUI I, Art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

– cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaşterea limbii române scris și vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

– capacitate deplină de exercițiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestat pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– condiții de studii și după caz, de vechime sau alte condiţii specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;

Citeste și:  Premieră la Brașov: primul turn de control virtual din Europa de Est și din România se montează, în aceste zile, pe Aeroportul Brașov

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în  legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,  care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației  în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea  unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă   vechimea în muncă în meserie și/sau în specialitatea studiilor ;

Citeste și:  Comunitatea diplomatică din România se mobilizează în spirit filantropic pentru cea de-a 30-a ediţie a IWA Charity Christmas Bazaar

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– candidatul admis la selecția dosarelor care a depus o declarație pe propria răspundere  că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării  primei probe  a concursului;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

– curriculum vitae.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la avizierul și pe site-ul instituției.

Condiții specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturi de ÎNGRIJITOR, G/M:

Citeste și:  Val de viroze respiratorii în România

– studii gimnaziale/ medii;

– vechime: nu este necesară;

– disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită specificului instituției.

Probele de concurs vor consta din:

–  probă practică;

–  proba interviu.

Bibliografie pentru ocuparea postului de Îngrijitor G/M:

OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activităților așezămintelor culturale aprobată prin Legea 143/2007, cu modificările și completările ulterioare

Legea 53/2003 – Codul muncii (Titlul II Cap. II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI Cap. II Răspundere disciplinară).

Concursul pentru ocuparea postului de Îngrijitor se organizează la sediul Casei Municipale de Cultură, localitatea Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr.1 şi constă într-o probă practică și interviu după cum urmează:

14.11.2022, ora  14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

28.11.2022, ora 10.00 – proba practică pentru postul de Îngrijitor G/M

07.12.2022, ora 12.00 – interviu.

Dosarele de concurs se pot depune până la data de 14.11.2022, ora 14,00, la sediul Casei Municipale de Cultură Făgăraș, strada Mihai Viteazul nr.1 Făgăraş, secretariat, etaj 1 în intervalul orar 09.00 – 16.00.

Informații la numărul de telefon 0268 211 929.

Sursa, Bună Ziua Făgăraș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.