Proiectul OUG privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail: legislativ@cultura.ro, până la data 08.02.2021.

Ordonanță de urgență privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural

Ținând cont de faptul că pandemia COVID-19 a reprezentat și reprezintă un șoc major pentru economia globală și implicit pentru economia națională, iar întreg sectorul cultural (librării, edituri, organizatori de evenimente culturale, industria muzicală, cinematografe) este printre cele mai afectate ramuri ale economiei naționale.

Întrucât majoritatea sectoarelor culturale se bazează pe activități care necesită interacțiunea cu public, iar restricțiile necesare și aprobate în timpul stării de urgență și în timpul stării de alertă au creat mari dificultăți la nivelul operatorilor culturali în a-și desfășura activitatea economică.

Având în vedere faptul că în baza Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor care se aplică pe durata acestora pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au fost stabilite restricții de funcționare pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniu (librării, cinematografe, instituții de spectacole și concerte etc.), restricții ce au constat în suspendarea temporară a activității începând cu data instaurării stării de urgență, urmată de limitarea activității pe perioada stării de alertă pentru acțiunile culturale desfășurate în spații închise.

Ținând cont de faptul că, potrivit informațiilor primite din partea operatorilor culturali din România, situația la momentul de față se prezintă astfel: în cazul librăriilor, în anul 2020, acestea au înregistrat vânzări între 25% și 45% mai mici decât în anul 2019; în cazul cinematografelor, acestea au înregistrat cifre de afaceri cu 80% mai mici decât în anul 2019; în cazul marilor festivaluri și evenimente culturale, toate au fost amânate pentru anul 2021.

Din aceste motive, reprezentanți ai diferitelor domenii ale sectorului cultural au transmis Ministerului Culturii o serie de solicitări de sprijin. În acest context, reprezentanții Ministerului Culturii au avut o serie de consultări cu asociații și reprezentanții domeniului cultural, în care a fost subliniată necesitatea și oportunitatea  susținerii financiare a acestui sector.

Luând în considerare faptul că este necesară adoptarea unui act normativ care să asigure temeiul juridic pentru adoptarea schemelor de ajutor de stat și de minimis, având în vedere numărul mare de operatori din sectorul cultural creativ și impactul implicit asupra economiei, precum și faptul că, în contextul neadoptării cu celeritate a măsurilor de relansare a sectorului cultural, insolvența/sistarea activității unui număr mare  dintre aceștia este iminentă,

Întrucât neadoptarea prezentului act normativ determină imposibilitatea acordării sprijinului financiar operatorilor din sectorul cultural afectați în contextul pandemiei de COVID-19,

Având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1 (1) Prin prezenta ordonanță de urgență se instituie Schema de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural și Schema de ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural.

(2) Schemele de ajutor de stat și de minimis sunt prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Obiectivul Schemelor de ajutor de stat și de minimis este susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

(4) Schemele de ajutor de stat și de minimis pentru susținerea sectorului cultural se aplică pe teritoriul României.

(5) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului este furnizorul şi administratorul Schemelor de ajutor de stat și de minimis pentru susținerea sectorului cultural.

(6) Condițiile de acordare a finanțării și monitorizare a utilizării acesteia se vor detalia în Ghidurile solicitantului ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii.

Art. 2

 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, suma totală alocată Schemei de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural, este de 161.200.000 lei și va fi suportată în proporție de 85% din fonduri externe nerambursabile (POC 2014-2020) și diferența de la bugetul de stat.
 • Din bugetul prevăzut la alin. (1), 145.050.000 lei reprezintă buget alocat schemei de ajutor de stat, iar diferența reprezintă cheltuieli de management aferente gestionării și implementării Schemei de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural.
 • Acordarea ajutorului de stat pentru susținerea sectorului cultural se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 și prin Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei, denumit în continuare Regulament de exceptare în bloc.
 • Acordarea de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.

Art. 3

 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, suma totală alocată Ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural, este de 212.750.000 lei și va fi suportată în proporție de 85% din fonduri externe nerambursabile (POC 2014-2020) și diferența de la bugetul de stat.
 • Din bugetul prevăzut la alin. (1), 193.400.000 lei reprezintă bugetul alocat schemei de ajutor de minimis, iar diferența reprezintă cheltuieli de management aferente gestionării și implementării Ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural.
 • Acordarea ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, precum și cu luarea în considerare și respectarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 • Acordarea ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.

Art. 4

 • Fondurile acordate beneficiarilor sub formă de ajutor de stat/de minimis rămase neutilizate vor fi returnate administratorului de schemă în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat/de minimis.
  • În situația în care beneficiarul ajutorului de stat/de minimis nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi recuperate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6

Bugetele pentru ajutorul de stat/de minimis sunt indicative și se pot reloca, prin decizia administratorului Schemei de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural, respectiv a administratorului Ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural, între tipurile de ajutoare, în funcție de necesitățile operatorilor din sectorul cultural și în condițiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7

(1) Pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2021, în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii, la propunerea Ministerului Culturii.

(2) Ministerul Culturii solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare aferente valorii totale de la bugetul de stat și transferul sumelor cuprinse în bugetul Ministerului Culturii, pe baza listelor finale de proiecte aprobate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

Art. 8

Pentru gestionarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea sectorului cultural și a Ajutorului de minimis pentru susținerea sectorului cultural, se suplimentează numărul maxim de posturi  aprobat pentru  Ministerul Culturii cu 10 posturi, cu încadrarea în bugetul alocat ministerului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.