Primăria Brașov va da autorizații de construire pe bandă rulantă: Termenul de eliberare, redus la o săptămână

Autorizații de construire pe bandă rulantă: acesta este proiectul Primăriei Brașov. Municipalitatea a anunțat că intenționează să elibereze autorizațiile de construire în doar o săptămână. Dacă proiectul municipalității va fi acceptat vom asista la o intersificare a ritmului de construcții la Brașov.

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament privind organizarea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire precum și a cuantumului taxei de urgență

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 19.02.2020-06.03.2020″ se arată în anunțul de dezbatere publică al Primăriei Brașov. 

„Astăzi lansăm în dezbatere publică un proiect de regulament care propune introducerea unui sistem de eliberare a autorizațiilor de construire în maxim 7 zile, pentru anumite cazuri justificate. Având în vedere volumul mare de documente depuse la Direcția Arhitect Șef, acest termen nu poate fi generalizat, dar le putem asigura această facilitate celor care au nevoie de această autorizație mai repede și sunt dispuși să plătească și o taxă de urgență”, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas.

Anexa nr. 1: Regulament privind organizarea emiterii în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare a autorizațiilor de construire precum și a cuantumului taxei de urgență  

Art. 1. Obiectiv: Prezentul Regulament are ca obiect asigurarea unui cadru unitar al emiterii autorizațiilor de construire, în cazuri justificate, în termen de până la 7 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii  cererii, cu perceperea unei taxe pentru emitere de urgență.

Art. 2. Cadru legal: La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii, cu perceperea unei taxe pentru emiterea în regim de urgență, potrivit art. 7 alin. 1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Obiect: Se supun prezentului regulament autorizațiile de construire pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în corelare cu actele normative în vigoare.

Art. 4. Cuantumul taxei pentru emitere în regim de urgență:

Având în vedere că se anticipează existența unui număr foarte mare de solicitări pentru a se elibera, în mod justificat, autorizații de construire în regim de urgență, respectiv în termen de până la 7 zile, calculat de la data depunerii cererii, raportat la noile reglementări imperative prevăzute de art. 7 alin. 1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la resursele umane alocate în acest scop de către autoritatea publică locală, prin serviciul de specialitate, cuantumul taxei pentru eliberare în regim de urgenţă este de 500 lei + 10% din taxa pentru eliberarea autorizației de construire, calculată conform art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Citeste și:  Luna aceasta se vor inaugura 13 kilometri din Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Taxa pentru emitere în regim de urgență instituită este suplimentară taxelor pentru eliberarea documentelor în regim normal, stabilite conform Hotărârii Consiliului Local și a Codului Fiscal în vigoare și se aplică numai în cazul în care persoanele fizice și juridice solicită în mod justificat eliberarea autorizației de construire în regim de urgență de până la 7 zile lucrătoare, conform art. 7 alin. 1^6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa pentru emiterea în regim de urgență instituită se va încasa într-un cont distinct şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare al serviciului de specialitate (achiziționarea şi întreţinerea echipamentelor IT, birotică, mobilier, dotări, perfecționare personal etc).

Art. 5. Procedura emiterii autorizației de construire în regim de urgență:

Regimul de urgență prevede un termen de până la 7 zile lucrătoare, calculat de la data depunerii complete a documentației prevăzută de lege pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții sau a celor aferente organizării executării lucrărilor, conform normelor legale în vigoare.

Cu notă de recomandare:

a) verificarea și analiza operativă a documentelor depuse, privind respectarea structurii și conținutului cadru precum și notificarea solicitantului cu privire la eventualele modificări/completări necesare, se va realiza în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

b) autorizațiile de construire se vor redacta în termen de maximum 2 zile lucrătoare, urmând a fi semnate și eliberate în termen de maximum 2 zile lucrătoare.

Cu toate acestea, nu se va depăși termenul de până la 7 zile lucrătoare calculat de la data înregistrării complete a solicitarii justificate a solicitantului, până la data eliberării autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor.

În situația în care, ulterior verificării și analizării operative a documentelor depuse privind respectarea structurii și conținutului cadru, se constată că sunt necesare anumite modificări sau completări, se procedează la notificarea solicitantului în termen de maximum 3 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii solicitării. 

Citeste și:  CFR Călători reintroduce trenurile Intercity

Începând cu data notificării, termenul de până la 7 zile lucrătoare pentru emiterea autorizației de construire în regim de urgență se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune și a înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, cu condiția depunerii acestora într-un termen de maximum 3 săptămâni de la data primirii notificării din partea autorității publice locale.

În cazul în care solicitantul nu va înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, în termenul prevăzut de maximum 3 săptămâni de la data primirii notificării din partea autorității publice locale, autorizația de construire se va emite în termenul general de 30 de zile prevăzut de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără ca taxa pentru emiterea în regim de urgență să fie restituită.

Solicitarea privind emiterea în regim de urgență a autorizației de construire se depune concomitent cu depunerea cererii pentru solicitarea autorizației de construire.

Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se depune și se înregistrează numai dacă solicitantul prezintă toate documentele necesare prevăzute de lege pentru emiterea acesteia.

Art. 6. Condiții specifice: Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţiile cerute prin prezentul regulament:

a) solicitarea beneficiarului, persoană fizică sau persoană juridică, privind eliberarea autorizațiilor de construire trebuie să fie justificată, 

b)  taxa pentru emitere în regim de urgență plus taxa autorizației de construire calculată conform art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în prezentul regulament să fie achitate în momentul înregistrării cererii.

c) documentația să fie depusă în mod complet, respectiv trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile prevăzute de lege, inclusiv, dar fără a se limita la cerinţele urbanistice precizate prin certificatul de urbanism, precum procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), regimul de înălţime maxim (Rh max), retragerile faţă de limitele terenului, asigurarea numărului minim de locuri de parcare, asigurarea suprafeţelor minime de spaţii verzi, a condiţiilor cuprinse în avizele şi acordurile, precum şi în punctul de vedere sau, după caz, actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant.

Art. 7. Solicitarea justificată:

Solicitarea justificativă reprezintă un drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege solicitantului, persoană fizică sau juridică, a cărui exercitare se realizează cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia acestea au fost recunoscute de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.

Citeste și:  A sosit sistemul de camere de luat vederi pentru sistemul Remote Tower, la Aeroportul Brașov

Întrucât Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu definește sau nu exemplifică ”solicitarea justificată a beneficiarilor”, organizarea emiterii în regim de urgență a autorizațiilor de construire și cuantumul taxei pentru emitere în regim de urgență fiind stabilite printr-un regulament propriu aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Brașov, cazurile justificative vor fi examinate în concordanță cu faptele şi contextul cauzei, astfel încât raportările deciziilor să nu fie utilizate excesiv sau nefondat în cauze ulterioare care nu sunt apropiat de asemănătoare.

În analizarea și încadrarea solicitării într-un caz justificat se va raporta și la practica în materie constând în publicarea sintezelor de decizii, inclusiv de antecedente factuale, cu scopul de a facilita căutarea precedentelor.

Solicitanții, persoane fizice sau juridice, care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspund pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate instituției publice locale, prin blocarea fluxului normal de activitate, raportat la resursele umane alocate, aceștia putând fi obligați, la plata unei amenzi judiciare, ca urmare a sesizării instanțelor de judecată competente, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 187 și art. 190 din Cod de Procedură Civilă.

Art. 8. Excepții:

1) În celelalte situații precum neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, schimbarea de temă sau prelungirea valabilității autorizației de construire ce face obiectul prezentului regulament ( art. 7 alin. 1^6) se vor aplica dispozițiile corespunzătoare prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

2) Excepție de la prezentele prevederi fac acele autorizații de construire pentru care se prevăd alte condiții de emitere, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi  pentru“lucrări de intervenții în primă urgență”, obligatorii în caz de pericol public, avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional și pentru care autorizația se emite de către autoritatea administrației publice competente, în regim de urgență, fără perceperea taxelor suplimentare.

Art. 9. Dispoziții finale:

Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – teren şi/sau construcţii -, responsabilitatea aparţinând solicitantului.

Prezentul regulament se încredinţează a fi dus la îndeplinire de către Direcţia Economică şi de către Direcția Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.