Licitație pentru consolidarea zidului Colegiului Național Aprily Lajos

Astazi a fost publicat anuntul privind achizitia Serviciilor de elaborare a documentației tehnice și expertizei, precum și realizarea lucrărilor de consolidare a zidului Colegiului Național Aprily Lajos (SCN1069521) – http://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100104508. Valoarea estimată acestei achiziții este de 350.000 de lei+TVA, data limită pentru depunerea ofertelor este 19.06, ora 15.00.

CAIET DE SARCINI

Privind

Consolidare zid Colegiul National Aprily Lajos – proiectare și execuție

 1. DATE GENERALE  

1.1 Denumire investiție:  Elaborarea documentației tehnice – Expertiză tehnică, PT, DTAC și execuția lucrărilor de consolidare  pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos”

 1.2 Beneficiar :  Municipiul Braşov

 1.3 Amplasament: Obiectivul de investiţii care face subiectul acestui caiet de sarcini este amplasat în curtea Colegiului National Aprily Lajos din Municipiul Braşov, pe str.Dupa Ziduri nr.3.

 • DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1 Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului:

Obiectivul supus investiției se află în proprietatea Municipiului Brașov conform CF Nr.112629, top 5695,  pe str. Dupa Ziduri nr.3, în zona de rezervație de arhitectură cuprinsă în Ansamblul urban Centrul Istoric – Cetatea Brașovului, monument cu cod LMI2015 și indicativ Bv-II-m-A-11294.92.

2.2 Informații cu privire la contextul viitorului contract

Având în vedere că zidul menționat este într-o avansată stare de degradare și prezintă un real pericol pentru elevii care-și desfașoară activități instructiv educative în zona acestuia precum și a persoanelor care tranzitează curtea bisericii, se impune realizarea consolidarii pentru o mai buna exploatare a spatiului limitrof, atât de către  biserca catolică Sf. Petru și Paul cât si decătre Colegiul National Aprily Lajos.

 • DATE TEHNICE

3.1 Situaţia actuală:

Zidul de piatră ce face obiectul procedurii este parte integrantă din Ansamblul fortificațiilor orașului Brașov, latura de NV secolul XIV-XVII, ( Bastionul Măcelarilor, Bastionul Graft, zwingerul Tăbăcarilor, Mănușarilor etc.), fiind tratat ca zid interior, cu rol desparțitor între curtea Colegiului Aprily Lajos și curtea bisericii catolice Sf. Petru și Paul, respectiv zona centrală a zidului cu o lungime de aprox. 40 m și o lățime variabilă de la 2 m până la 4 m, cu o suprafață de aproximativ 120mp.

  În urma verificării starii zidului, se constata existenta unor constructii adosate (magazii) și a unor intervenții neautorizate a imprejmuirii, pe latura aferenta bisericii. Acestea precum și vegetația crescută pe zona respectivă a zidului au contribuit la apariția unor burdușeli și dislocări în masa zidăriei.

3.2 Soluțiă propusă

Realizarea lucrărilor de consolidare pentru punerea în siguranță a zidului în vederea realizării unei securități în desfășurarea activității instructiv educative în zona acestuia pentru elevii Colegiului Aprily Lajos, precum și pentru  persoanele care tranzitează curtea bisericii.

 • OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1 Obiectul prezentului caiet de sarcini este încheierea unui contract pentru elaborarea documentației tehnice și execuția lucrărilor de consolidare  pentru obiectivul de investiții “Consolidare zid Colegiul National Aprily Lajos”

4.2 Descrierea generală a serviciilor

Citeste și:  Campania „Fii și tu SALVATOR! Donează SÂNGE, dăruiește VIAȚĂ!”, în plină desfășurare, la Brașov

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza în vederea elaborării documentației tehnice – Expertiză tehnică, PT, DTAC și DDE vor include, dar nu se vor limita la acestea, activitați, investigații, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc și care sunt descrise în continuare.

 • Expertiza tehnică va aprecia starea tehnică a zidului, punând în evidență degradările acestuia și soluțiile care trebuie avute în vederea realizării lucrărilor de consolidare.

Activitatea desfășurată pentru evaluarea construcției, rezultatele examinării și a studiilor efectuate în vederea evaluării, precum și concluziile referitoare la siguranța structurii și necesitatea intervențiilor de consolidare structurală și nestructurală, inclusiv natura și proportiile acestor intervenții, trebuie prezentate în raportul de expertiză a construcției.

–  Elaborare PT, DTAC și DDE, documentații în vederea obținerii avizelor conform prevederilor legislative în vigoare.

         Prestatorul va descrie și va prezenta serviciile de mai sus, în conformitate cu HG 907/2016, cu respectarea legislației și reglementarilor tehnice în vigoare.

–   Elaborarea documentațiilor se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta și de calitate a cerințelor descrise în prezentul Caiet de Sarcini și conform condițiilor impuse prin  Certificatul de Urbanism nr. 2191/12.07.2019, anexat.

Proiectantul va întocmi Devizul General actualizat la finalul lucrărilor și va întocmi asbuilt-ul dacă va fi necesar.

(DOCUMENTATIILE VOR FI OFERTATE FINANCIAR PE ETAPE DE ELABORARE: Expertiză tehnică, PT, DTAC și DDE si documentatii pentru obtinere avize conform CU )

          Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuală, beneficiarului.

4.3 Descrierea generală a lucrărilor

În vederea executării lucrărilor prevăzute la acest  subcapitol, ofertantul trebuie să aibă  resursele necesare pentru executarea  unor lucrări specifice,  în condițiile prevăzute  de standardele, normativele și prescripțiile  tehnice  în vigoare  și ale unei complexități  medii, pentru lucrările   care se execută încadrul  restaurării  monumentelor istorice.

Ofertantul va descrie:

 – Abordarea generala și metodologia pentru realizarea lucrărilor,

– Identificarea etapelor și procedurilor de lucru,

– Metodologia propusă pentru execuția lucrărilor din cadrul acestei categorii.

 NU SE VOR ACCEPTA DEPAŞIRI DE TERMENE decât în cazuri temeinic justificate cum ar fi :

              – imposibilitatea executării lucrărilor din cauza condiţiilor meteo  nefavorabile,

              – apariţia unor lucrări diverse şi neprevăzute            

Constructorul va respecta toată legislaţia în sănătatea şi securitatea muncii, în vigoare pe parcursul desfăşurării lucrărilor.

            Autoritatea Contractantă îsi rezervă dreptul de a uza de prevederile art. 221,  lit. f din Legea nr.98/2016, în cazul în care apar lucrări Diverse si neprevăzute, prin act adiţional la contract.

            Implementarea proiectului se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare cât şi a altor normative tehnice în domeniul construcţiilor civile, industriale, instalaţii tehnico–edilitare în vigoare, etc.

Citeste și:  Concurs de postere dedicat liceenilor - de Ziua Îndrăgostiţilor, lansat de Muzeul Literaturii Române

    Nota Garantia de buna executie a lucrarilor este de 5 ani de la data incheierii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

4.4 Atribuții și responsabilități

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime caietului de sarcini, cu respectarea prevederilor Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizată) și a Ordinului MC nr.3765/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul local, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului

Proiectul va respecta conţinutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii.

Beneficiarul  recomandă ca ofertanţii să viziteze amplasamentul.

Elaborarea documentatiei se va face cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi orice legislaţie aplicabilă în domeniul obiectului contractului.

Prestatorul este obligat să îndeplineasca orice alta obligație care îi revine, potrivit normelor aplicabile în vigoare.

Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuală beneficiarului.

Autoritatea Contractanta va acorda o atenție deosebită finalizării cu succes a contractului și consideră ca o responsabilitate comună, susținand Prestatorul în vederea îndeplinirii activitatilor care îi revin.

Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Prestatorului date/informații/documente în măsura în care dispune de acestea.

Nota: Ofertantul trebuie să asigure, în colectivul de elaborare a documentației, a unui expert acreditat de Ministerul Culturii.

 • PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Propunerea tehnică va conține:

 1. Abordarea propusă pentru implementarea contractului în vederea îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini cu prezentarea sarcinilor prevăzute în caietul de sarcini, cu precizarea legislaţiei şi normativelor în vigoare, necesare pentru îndeplinirea contractului. Abordarea propusă se va baza pe o descriere amanunțită  şi care demonstrează o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, o buna cunoaștere a legislației şi normativelor în vigoare, necesare pentru îndeplinirea contractului, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate.
 2. Termenul de predare a documentatiilor este de 2 luni de la data emiterii Ordinului de începere a serviciilor de proiectare
 3. Termenul de execuție al lucrărilor este de 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor.
 4. Lista cu personalul implicat în derularea contractului

– Expert tehnic atestat MDRAP domeniul A1 și atestat de Ministerul Culturii domeniul 4

– Sef proiect complex – specializare C, domeniul 1 (cf art 8 alin 1 lit c, art 9 lit a din Ordin 2495/2010-Pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea speciliștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice);

Citeste și:  Campania „Fii și tu SALVATOR! Donează SÂNGE, dăruiește VIAȚĂ!”, în plină desfășurare, la Brașov

– Specialist structuri istorice – specializare D domeniul 4 (cf art 8 alin 1 lit d, art 9 lit d din Ordin 2495/2010 – Pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specilistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice);

– Coordonator executare lucrări (Expert/specialist conservare/restaurare structuri istorice) – specializare E, domeniul 4 (conf art 8 lit e, art 9 lit d din Ordin 2495/2010);

– Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) atestat MDRAP domeniul 1 conform Ordinului nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarilor tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în constrcții, atestat Ministerul Culturii domeniul 1 și 4 conform Legii nr.422/2001, republicată, art.24, alin.2

Pentru personalul declarat în cadrul ofertei, ofertantul va prezenta următoarele documente:

 • CV în format europass;
 • Copie conforma cu originalul dupa diplomă/certificate/atestate care să probeze nivelul studiilor și/sau calificările solicitate;
 • Documente din care să rezulte experiența declarată;
 • Declarație de disponibilitate.

5.2 Propunerea financiară va fi defalcată și se va prezenta astfel:

 Oferta va fi eșalonată pe categorii de documentații si lucrări. Oferta va îndeplini în totalitate cerinţele prezentului caiet de sarcini.  

 Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care prezintă oferta cu preţul cel mai scăzut conform art. 187, alin.3,lit.a, din Legea nr.98/2016

 • FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI

  Documentaţiile se vor preda în 3( trei ) exemplare,  redactate în limba română, pe suport de hartie  şi pe suport magnetic  (CD) un exemplar, partea scrisă în format PDF şi Microsoft Word iar  partea desenată în AUTOCAD (dwg).

De asemenea, documentațiile se vor preda şi pe suport digital (CD), partea scrisă si partea desenată  scanată cu semnatura și ștampila proiectantului.

 •  RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Recepția documentațiilor se va face în termen de 15 zile de la predarea acestora verificate de verificator atestat.

     Plata se va realiza numai pentru documentaţiile receptionate,  în termen de 30 zile de la depunerea facturii.

Decontarea se va realiza pe bază de factură emisă de executant                               

Lucrările de execuţie vor fi monitorizate permanent de către coordonatorul de lucrare (mangerul de proiect)/şeful de şantier.

Toate documentele necesare decontării (situaţii de lucrări, ataşamente( măsurătorile pe baza cărora au fost întocmite situaţile de lucrări), certificate de calitate, Procese verbale de lucrări ascunse) vor fi verificate de către dirigintele de şantier, care în termen de 3 zile de la primire le va semna, sau le va înapoia spre modificare/completare

                     Decontarea lucrărilor de execuţie se va realiza pe articole de deviz aferente listelor de cantităţi, cu articole detaliate pentru toate operaţiunile, în corelare cu progresul fizic al acestora.

Decontarea lucrărilor de execuţie se va realiza pe bază de factură emisă de executant, după semnarea situaţiilor de lucrări, de dirigintele de şantier, din partea beneficiarului.

Executantul va prezenta spre decontare situații de lucrări însoțite de atașamente, certificate de calitate, procese verbale de lucrări ascunse, etc. Verificate, semnate si stampilate de  către dirigintele de șantier,. Dirigintele de șantier va întocmi procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă și le va înapoia executantului care le va depune beneficiarului.

Nr crt   Atribuţii   Funcţia   Numele şi prenumele   Data   Semnătura
1. Aprobat PRIMAR GEORGE SCRIPCARU    
2. Vizat: Viceprimar LASZLO BARABAS    
3. Vizat: Director Executiv DT Ing. Mugur Loga    
4. Vizat: Director Executiv  Adj.DT Ing. Mihaela Gal    
5. Verificat: Sef Serviciu Ec. Bianca Calinschi    
6. Elaborat Inspector Ing. Daria Savin    
  Nr.pag. 4 Nr.ex. 2  

  Factura se va depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

      Decontarea se va face prin virament în contul de Trezorerie al executantului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.