Alte 5 posturi scoase la concurs la Aeroportul Internaţional Braşov- Ghimbav

Noi angajări la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav! Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov- Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, un concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, după cum urmează:
– 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, nivel studii M, la Serviciul Securitate
Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară
Condiţii specifice:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

1 post de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii M, la Serviciul Securitate Aeroportuară/
Probleme Speciale – Documente Clasificate, Biroul Securitate Aeroportuară
Condiţii specifice:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL.

Alte condiții pentru ocuparea celor 5 posturi:

 • persoana să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;
 • rezistență la efort fizic intens;
 • disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48, dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;
 • fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;
 • capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;
 • respect pentru autoritate și ierarhie;
 • asumarea responsabilităților;
 • vigilență;
 • capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;
 • cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).
  Anunţul de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/anunt-concurs-5-posturi- de-agent-securitate-aeroportuara-biroul-securitate-aeroportuara/
Citeste și:  94 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultima săptămână

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” R.A., conform modelului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau raport REVISAL;
 • certificat de cazier judiciar sau extrasul de pe cazierul judiciar, după caz;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • fișă de aptitudini de la Medicina Muncii, cu concluzia „Apt agent securitate aeroportuară, apt lucru în tură 12/24 respectiv 12/48”.
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copie după livretul militar, dacă este cazul;
 • fișa candidatului.
Citeste și:  ANUNȚ PUBLIC - SC BIO AGROKTIMA SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizaţiei integrate de mediu, în Comuna Crizbav

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba
practică/sportivă eliminatorie (100 puncte), proba scrisă (test grilă – 100 puncte), interviul (100 puncte).
Important: Sunt declarați admiși la proba practică, proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute. De asemenea, pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

 • să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;
 • să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;
 • să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.
  Calendarul de desfăşurare a concursului
 • Depunerea dosarelor: 1-7.09.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
 • Selecţia dosarelor: 8-11.09.2023;
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
  rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Proba practică (sportivă): 14.09.2023;
 • Proba scrisă: 19.09.2023, ora 11:00;
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.
  În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, începând cu data de 01.09.2023 până în data de 07.09.2023, ora 15:00, la sediul Regiei – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, judBrașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.